VEROTUKSEEN MUUTOKSIA VUONNA 2017

Ensi vuonna on tulossa monia muutoksia verotukseen. Oma-aloitteisten verojen menettelyihin tulee paljon uudistuksia

Muutokset koskevat kaikkia, jotka ilmoittavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroja ja työnantajasuorituksia,sekä antavat työnantajan vuosi-ilmoituksia. Jatkossa kaikki ilmoitukset tulee antaa sähköisesti. Paperi-ilmoitukset hyväksytään vain erityisestä syystä.

Vuoden 2017 alussa Verotili-palvelun korvataan OmaVerolla. Uudessa palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa.
Lue lisää OmaVerosta

Lakimuutosten ja Verotili-palvelun poistumisen seurauksena monet termit, kuten Verotili, verotiliote ja kausiveroilmoitus, jäävät pois käytöstä. Myös Katso-roolien nimet muuttuvat vuodenvaihteessa. Verotili-rooli on jatkossa Yrityksen OmaVero-rooli ja Kausiveroilmoittaja-rooli on jatkossa Oma-aloitteisten verojen ilmoittaja -rooli. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksia rooleihin. Vanhat valtuutukset tulevat näkymään uusilla roolinimillä automaattisesti.

OmaVero
OmaVerossa on mahdollista antaa ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja maksaa verot verkkomaksulla. Palvelussa on myös nähtävillä kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Lisäksi asiakas näkee OmaVerossa ja yhteenvedossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista.

Tunnistautumiseen ei tule muutoksia, vaan OmaVeroon kirjaudutaan samalla tavalla kuin nykyisin Verotili-palveluun. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksia nykyisiin Katso-valtuuksiinsa, sillä Verotili-palvelua varten annetut valtuudet ovat käytössä myös OmaVerossa. Mikäli yrityksellä ei ole Katso-tunnistetta, tulee se hakea ajoissa.

Lähivuosina OmaVero laajenee, kun siihen tuodaan kaikki yritys- ja henkilöasiakkaiden tärkeimmät asiointipalvelut. Jatkossa esimerkiksi kaikki veroilmoitukset voi antaa OmaVerossa.

Oma-aloitteisten verojen maksaminen
Oma-aloitteisten verojen yleinen eräpäivä on edelleen kuukauden 12. päivä. Verotiliviite poistuu käytöstä,
ja vuodesta 2017 alkaen oma-aloitteiset verot maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä.
Vanha verotilin viitenumero toimii kuitenkin vielä toistaiseksi vuodenvaihteen jälkeen, ja maksut kohdistuvat oikein.
Uusi oma-aloitteisten verojen viite kannattaa kuitenkin ottaa mahdollisimman pian käyttöön. Uuden viitenumeron saa OmaVerosta.

Myös vuoden 2016 ja sitä aikaisempien vuosien oma-aloitteiset verot (ns. verotiliverot) maksetaan 1.1.2017 alkaen uudella oma-aloitteisten verojen viitteellä.

Uusi asiakas, joka rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi tai säännölliseksi työnantajaksi, saa oma-aloitteisten verojen viitteen rekisteröinnin yhteydessä.

Yhteenveto korvaa verotiliotteen
OmaVerossa asiakas saa yhteenvedon kalenterikuukauden tapahtumista. Yhteenveto sisältää tavallisesti tiedot tapahtumista kuukauden ensimmäisestä päivästä kuukauden viimeiseen päivään sekä kuukauden viimeisen päivän saldon. Siihen sisältyvät myös päätökset myöhästymismaksusta ja arvioverotuksen poistamisesta sekä maksukehotuksen ja perinnän uhat. Yhteenvedolle merkitään myös tieto ilmoituspuutteista.

Yhteenveto korvaa verotiliotteen. Oma-aloitteisten verojen lisäksi yhteenvetoon merkitään kuitenkin myös perintö- ja lahjaveroa koskevia tietoja ja huomautuksia. Yhteenveto muodostetaan kuukauden viimeisenä päivänä kalenterikuukauden jaksolta, ja se on nähtävissä OmaVerossa.

Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu
Uuden lain mukaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksessa oleva virhe tulee korjata antamalla korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Korvaavalla veroilmoituksella ilmoitetaan korjattavan osion (esim. arvonlisäveron) kaikki tiedot uudelleen oikeansuuruisina. Lue lisää korjausmenettelystä

Yrittäjävähennys voimaan tammikuussa

Eduskunta hyväksyi 12.12.2016 hallituksen esityksen yrittäjävähennystä koskevaksi lainsäädännöksi. Verovähennysoikeus on suuruudeltaan 5 prosenttia ja vähennys tehdään yritystoiminnan tuloksesta.

Täten yritystoiminnan tuloksesta 5 prosenttia olisi yrittäjälle täysin verotonta tuloa, ja loput jaettaisiin nykyisen mallin mukaisesti pääoma- ja ansiotuloksi. Käytännössä yrittäjävähennys merkitsee noin kahden prosentin kevennystä yrittäjien verotukseen.

Yrittäjävähennys ei tule koskemaan kaikkia yritysmuotoja, vaan ainoastaan yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä. Toimintansa osakeyhtiöittäneet yrittäjät jäävät vähennyksen ulkopuolelle. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat vähennyksen piirissä.

Verohallinnon tietojen mukaan Suomessa on noin 176 000 elinkeinoharjoittajaa – toiminimiä, avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Niistä 77 prosentilla vuotuinen verotettava tuotto on alle 30 000 euroa. Suurituloisempia, yli 100 000 euron tuloilla toimivia yrityksiä on yrittäjävähennyksen piirissä noin 5000.

Yrittäjävähennys otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta.

Maksuperusteisen arvonlisäveron käyttö laajenee
Vuoden 2017 alusta lähtien yrittäjät voivat maksaa arvonlisäveron vasta, kun ovat saaneet rahat asiakkaalta.

Mahdollisuus maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen koskee yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään

500 000 euroa. Lakimuutos auttaa pienyrittäjiä ja parantaa osaltaan näiden maksuvalmiutta sekä helpottaa hallinnollista taakkaa. Tasavallan presidentti hyväksyi lakimuutoksen perjantaina 16.12.2016.

Nykyään myyntiajankohta määrittää arvonlisäveron maksuajankohdan. Arvonlisävero täytyy maksaa, vaikka suoritusta asiakkaalta ei vielä olisi tullut. Tämä on ajanut pieniä yrityksiä kassavaikeuksiin.

Ammatin- ja liikkeenharjoittajat ovat voineet soveltaa maksuperustetta jo nyt, samoin maa- ja metsätaloudenharjoittajat. Muut yritykset ovat voineet soveltaa maksuperustetta tilikauden aikana, mutta tilikauden päättyessä alv-laskelma on tullut oikaista suoriteperusteiseksi.

Laki tulee voimaan 1.1.2017. Sitä sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu lain tultua voimaan. Menettely on vapaaehtoinen. Jos yritys valitsee sen, sitä sovelletaan symmetrisesti myös ostoihin. Yritys voi itse päättää, milloin se alkaa soveltaa maksuperustetta tai palaa noudattamaan suoriteperustetta.

Lisää asiasta Maksuperusteinen arvonlisävero

Verohallinto järjestää maksutonta koulutusta
Verohallinto järjestää verkkoseminaareja vuoden 2017 verouudistuksista. Seminaarissa esitellään myös uusi OmaVero palvelu.

Verkkoseminaarin ohjelma

• Mikä muuttuu verotuksessa 2017?
• OmaVero korvaa Verotili-palvelun
• Kysymysklinikka (30 min)

Seuraava verkkoseminaarit 9.12.2016 klo 10-11.30 ja 10.1.2017 klo 13-14.30
Aiemmin 4.11.2016 pidetty seminaari on nähtävissä tallenteena.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Lisätietoja verotuksen muutoksista saa verohallinnon sivuilta